در دنیایی که آدم‌ها از گشنگی می‌میرند، از جنگ، از بیماری.
چقدر مسخره است که با دیدن دونات با خودت دودوتا چهارتای کالری بیس می‌کنی. تف.