بعضی آدم ها از خوشبختی پول را فهمیده اند. بعضی‌ها قدرت، بعضی‌ها هم شهرت و چه و چه و چه.
بعضی‌ها به خوشبختی نزدیک‌ترند. حال خوبشان چیزهای بزرگ نمی‌خواهد. گاهی یک موسیقی خوب، گاهی یک لبخند و گاهی یک فنجان چای خوش رنگ خوش بوی لب‌سوز دبش در ابعاد ترکی.
یک روز باید همه‌شان را یک جا جمع کنم و بگویم خوشبختی این است که کسی را پیدا کنید که با دیدنش بی‌اختیار لبخند بزنی. وقتی بغلش میکنی به فاصله ی یک دنیا از خستگی‌هایت، ناراحتی‌هایت و همه‌ی چیزهای دیگر که روی دلت سنگینی می‌کند، فاصله بگیری.
باید همه‌شان را جمع کنم و بگویم احمق‌ها، خوشبختی، دلیل زیباترین خنده‌ی جهان شدن است.