یک چیزی هم هست به اسم "به دل نشستن"
عجیب جانوری است. می‌آید یک‌هو! می‌چسبد به یک چیز در زندگی آدم؛ بعد دیگر کلا خوشت می‌آید. از تمامِ کلِ همه چیزش. تاکید دوباره می‌کنم که یک‌هو، بی‌دلیل با چشم بسته. آن جان، آن "یک چیز" که می‌نشیند می‌تواند یک آهنگ باشد، یا یک فیلم و یک آدم هم که صدالبته!
فقط این عجیب جانور یک خاصیت دیگر هم دارد. آهنگ را می‌شنوی، به دلت می‌نشیند، گوش می‌دهی، گوش ‌می‌دهی، گندش را درمیاوری، حالت را به هم می‌زند، از آن به بعد، هربار، صدایش را که می‌شنوی، یادش که می‌افتی، حالت زخم می‌شود. گوش‌ت را می‌گیری. انگار نه انگار که روزی با یک لبخند احمقانه بی‌دلیل گره خورده بوده است، هرلحظه‌اش!
آن یک چیز که می‌نشیند می‌تواند یک آهنگ باشد، یا یک فیلم و یک آدم هم که صدالبته!