جواب "های" ، گاهی "هو_آر_یوو" است، گاهی "هوی"...بسنگی دارد کی، کجا، برای چه، چه بگوید...