قسمت دومش هم ناخوشم دربیاید میایم بیرون!

ایرانی جماعت محض رضای خدا یک لاله‌ی گوش هم برای کار گروهی خلق نشده است! میگن شریک اگه خوب بود خدا داشت، اینطور استدلال تاریخی رسوخ کرده به جان ما، مثل موریانه که سگ بگیره!