نوشتن هم عادت سالیانه ای دارد انگار، شش ماه نوشتنت می‌آید، شش ماه می‌رود.
هرطور که هست، بخاطر رادیو است یا حس حال نوشتن است یا سرخوشی و خالی بودن از دغدغه‌ها بصورت نسبی، نوشتنم آمده است دوباره! 
بازگشایی میرزا پس از مدت‌ها بازگشادی رو به همه‌ی دوستان تسلیت عرض می‌نمایم!