پیرمرد پیرزن ها، یا اصلا بزرگ‌تر ها یا کلا کسانی که احساس می‌کنند در موضوع بحث سرسوزنی از شما بیشتر تجربه دارند؛ همه شبیه هم می‌شوند! این‌طور که: "زمان ما کسی نبود که اینارو به ما بگه" یا "البته نظر خودته ولی" یا "من دخالت نمی‌کنم اما"
یک مسئله‌ای که هست؛ البته باز نظر خودتونه، من دخالت نمی‌کنم ولی خب، زمان ما کسی نبود اینارو به ما بگه ولی درکل؛ آدرس بلاگتان را به آشنا ندهید؛ پایتان می‌ماند در پوست گردو!