آمدیم بنویسیم؛ دیدیم نوشته اند، آهنگ ساخته‌اند، رویش هم خوانده اند، سنگین‌تر بودیم برویم خودمان!

پ.ن: آتش‌تر باشا، مرا به دامنت گیرا...