آزمایش خروجی‌جات داده اید تا به حال؟ نمونه‌ات را چه بریزی داخل همان ظرف های کوچک پلاستیکی، چه داخل جام جم! بعد که کارت تمام شد، حالا هی بشوری؛ هی ضدعفونی کنی؛ خاک‌مالش کنی و بگذاری زیر نور خورشید که طاهر و مطهر شود به سیاق شرع مقدس! ظرف نمونه دیگر ظرف بشو نیست! باید انداختش دور! دیر یا زود! فقط یک چیز؛ با ظرف نمونه‌تان مهربان باشید. مسئله از بی شخصیتی‌ش نیست. پا ندارد که خودش برود؛زورش نمی‌رسد. وگرنه که فکر کرده‌اید به دسته‌ی لیوان هم هستید کلن؟ به نان فانتزی جهان نبش فرمانداری که اوره دارید یا معتادید! 
همین دیگر؛ بدیهی بود؟ 

پ.ن: لینک این صاب مرده را بلد نیستم! کینگ رام بگوشید! گاهی در ادای بعضی کلمات آزمایش می‌دهد، ولی یک نفری هست که خانه‌اش سقف ندارد! می‌ارزد به چند مگی از ترافیکتان؛ ترافیکتان عصر پل صدری! هرمس هم نوشته است چندتایی. عزت زیاد.