میخواهم خفه کنم تمام کسانی که کلمات اختصاری را اختراع کردند! می‌شود با من به اختصار صحبت نکنی؟ کامل بگو؛ گاهی اشتباه کن. متن های اشتباهت هم متن‌های توست. می‌شود آن گوشی QWERTY را بیاندازی دور؟ صبر برای ...typing هایت کم شده اند. آهسته تر بنویس. کلن آهسته تر باش کمی. فقط یکم...یکم آهسته تر، می‌شود لطفا؟ بخدا یکم آرام تر به هیج جا بر نمی‌خورد. قدم هایت را آرام تر کن؛ سرعت ادای کلماتت را؛ سرعت دست هایت، انگشتانت، پلک‌زدن هایت.
قهرمان های دوی سرعت المپیک، گویندگان اخبار، مشت زن های حرفه‌ایی، تایپست ها، سزار وقتی از پسرش خنجر خورد؛ هیچ کدامشان به اندازه‌ی یک پر پرتقال وقتی با دقت و وسواس پوست می‌کنی؛ ارزش ندارند.
عقربه های ساعت به کجا رسیده‌اند در مسابقه‌ی سرعت کذایی‌شان؟