هرشب...آدم...
باید کسی منتظر شب بخیرت باشد،
باید منتظر شب خوش کسی باشد.
باید نگران شوی که امشب چرا شب بخیر نگفت...که فردا به نگرانیت بخندید وقتی بگوید که خوابش برده بوده...
شب خوش گفتن از نیازهای اساسی بشر است...مثل آب...مثل نان...