مهندسم...ینی مدرک ندارما...ولی دانشجوام، دانشگاه میرم...کنکور ندادم ها...ولی خب که چی؟ ریاضی مهندسی پاس کردم...ینی پاس نکردما، حذف کردم. بلدم ینی...البته بلد که نه، ولی میتونم هم نیاز کنم! خلاصه که من خیلی حالیمه؛ حالیته؟
حالام هر سوالی داشتی از خودم بپرس. دکترا مگه چی کار میکنن؟ هیچی! منم بلدم بگم بشین خونه، شلغم بخور! حالیشون نیست...حالیته؟
روان‌پزشکا که دیوونن...تاجرا دزدن...کاسبا قالتاقن...بازیگرا دلقکن و نوازنده ها مطرب! ی سری ها هم که یتیکه پارچه بستن کلشون، فک کردن خبریه! شما هر مشکل شرعی داشتی از خودم بپرس...شک بین رادیکال دو و عدد نپر رو این آخوندا از خودشون درآوردن که از ما خمس بگیرن. این سیاس ها هم که یک فلان‌فلان شده هایین که اون سرش هندستون! یک زن کردی بستون...ولی بچه نیار! چه کاریه تو این وضع بیکاری؟ من خودم که مهندسم و اهنو تلپ! بیکارم...ینی بیکار که نه، دانشجوام ولی خب، با اینکه کلی حالیمه بیکارم؛ حالیته؟
کلن که من حالیمه و هیشکی حالیش نیست بجز من...حالیمه؛ حالیته؟