سال ها دل طلب جام جم از ما میکرد    رفع تعلیق ز بیگانه تمنا می‌کرد

گوهری کز صدف اسلو و ژنو بیرون است       طلب از خانم اشتون لبِ دریا می‌کرد

پیشنویسی برِ پیرِ ظُرُفی بردم دوش       کو به تاییدِ نظر حلّ توافق می‌کرد

دیدمش خرم و خندان، تبلت وایو به دست     

و‌اندر آن آینه صد گونه توییت ها می‌کرد

گفتم: «این توافق کوفتی کی دهد نتیجه ظریف؟»      گفت: «آن روز ، نه این روز،  چه می‌دانم، درد» :|