فرجی دانا...شکستم!

نیلی احمد آبادی...شکستم!

دانش آشتیانی...شکستم!

"گردو شکستم" کوذکانه ایست بین بزرگان!